2020


P78

ชื่อโครงการ: การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของกระบวนการพิมพ์ขึ้นรูปโลหะสามมิติ

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: ววน 64

 

ระยะเวลา: 12 เดือน 

 

P77

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตโซ่อุตสาหกรรมรอบธันวาคม 2563 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด, iTAP

 

ระยะเวลา: 6 เดือน (ตั้งแต่ 15 Tธ.ค. 2563  – 16 มิ.ย. 2564)

 

P76

ชื่อโครงการ: การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อลดการสูญเสียสำหรับงานหล่อโลหะมีค่า 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563  – 30 พ.ย. 2564)

 

P75

ชื่อโครงการ: การศึกษาผลกระทบของการใช้ออกซิเจนเอนริชเมนท์ในโรงรีดเหล็กเส้นมิลล์คอนสตีลสาขาพระรามสอง

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

 

ระยะเวลา: 3 เดือน (ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2563  – 20 ม.ค. 2564)

 

P74

ชื่อโครงการ: การศึกษาผลกระทบของการใช้ออกซิเจนเอนริชเมนท์ในโรงรีดเหล็กเส้นมิลล์คอนสตีลสาขาระยอง

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

 

ระยะเวลา: 3 เดือน (ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2563  – 20 ม.ค. 2564)

 

P73

ชื่อโครงการ: การศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนโครงสร้างตาข่ายต่อสมบัติเชิงกลในกระบวนการพิมพ์โลหะสามมิติแบบอัดรีดเนื้อวัสดุ

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บจก ไทยสากล กรุ๊ป, iTAP

 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 5 ต.ค. 2563  – 4 ต.ค. 2564)

 

P72

ชื่อโครงการ: การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานโรงผลิตเหล็กเส้นสาขาจังหวัดระยองรอบตุลาคม 2563 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท Millcon Steel PLC

 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.. 2563  – 30 พ.ย. 2564)

 

P71

ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของการถลุงเหล็กด้วยชีวมวล: ระยะที่ 3 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  

 

ระยะเวลา: 5 เดือน (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563  – 31 มี.ค. 2564)

 

P70

ชื่อโครงการ: การพัฒนาแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของกระบวนการพิมพ์สามมิติแบบหลอมผงโลหะด้วยเลเซอร์  

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ 

 

ระยะเวลา: 12 เดือน

 

P69

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตลวดทองแดงรอบกันยายน 2563

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท บางกอกแม็กเน็ตไวร์ จำกัด 

 

ระยะเวลา: 3 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563  – 30 พ.ย. 2564)

 

P68

ชื่อโครงการ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์และขนาดของชิ้นงานในกระบวนการ PTA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผิวเคลือบ 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563  – 31 ส.ค. 2564)

 

P67

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการสร้างแบบ 3 มิติ (CAD 3D) ของโครงสร้างตัวถังรถเฉพาะกิจทางการแพทย์ 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท จี ดราก้อน ออโต้ เทค จำกัด

 

ระยะเวลา: 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 ส.ค. 2563  – 15 พ.ย. 2563)

 

P66

ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับการควบคุมการทำงานของเตาอบชุบทางความร้อน  

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด, iTAP

 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563  – 31 ส.ค. 2564)

 

 

P65

ชื่อโครงการ: การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปโลหะสามมิติแบบอัดรีดเนื้อวัสดุ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบา 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สวทช มจพ

 

P64

ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมการจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Flow3D กรมชลประทานครั้งที่ 1

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2563  – 16 ก.ย. 2563)

P63

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการพัฒนาแบบไคเซ็นสำหรับโรงงานผลิตเหล็ก

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563  – 31 พ.ค. 2564)

 

P62

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตลวดทองแดง ระยะที่ 6

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท บางกอกแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ระยะเวลา: 3 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563  – 31 ส.ค. 2563)

 

P61

ชื่อโครงการ: การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและการพัฒนาแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในกระบวนการผลิตเหล็กกล้า

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สวทช มจพ

 

P60

ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของการถลุงเหล็กด้วยชีวมวล: ระยะที่ 2

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลา: 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563  – 31 ต.ค. 2563)

 

P59

ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบดิจิตัลแพลตฟอร์มของกระบวนการผลิตโซ่ ระยะที่ 3 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด, iTAP

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 เม.ษ. 2563  – 31 มี.ค. 2564)

 

P58

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตลวดทองแดง ระยะที่ 5

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท บางกอกแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ระยะเวลา: 3 เดือน (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2563  – 31 พ.ค. 2563)

 

P57

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานโรงรีดเหล็กเส้น บมจ.มิลล์คอนสตีล สาขาพระรามสอง ปี 2563

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท Millcon Steel PLC

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2563  – 31 ม.ค. 2564)

 

P56

ชื่อโครงการ: การพัฒนาแนวทางการลดรูพรุนในกระบวนการหล่อเครื่องประดับโลหะมีค่า โดยอาศัยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ระยะที่สอง และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ออนไลน์

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: คอบช

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563  – 31 ม.ค. 2564)

 

P55

ชื่อโครงการ: การพัฒนาแบบไคเซ็นสำหรับโรงหลอมและโรงรีดเหล็ก มิลล์คอนสตีลสาขาระยอง ระยะที่ 2

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท Millcon Steel PLC

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2563  – 26 ธ.ค. 2563)