2021


 

 P79

ชื่อโครงการ: คณะรับรองมาตรฐานอาชีพและจัดทำวรรณกรรมปริทัศน์ ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา: 2 เดือน (ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2564  – 10 เม.ย. 2564)

 

P80

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานและคุณภาพการผลิตเหล็ก บมจ.มิลล์คอนสตีลรอบเมษายน 2564

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บมจ.มิลล์คอนสตีล

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564  – 31 มี.ค. 2565)

 

P81

ชื่อโครงการ: การศึกษากระบวนการหลอมละลายซ้ำด้วยเลเซอร์ในงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติของวัสดุโลหะ Ti-6Al-4V สำหรับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ฝังใน

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สวทช มจพ

ระยะเวลา: 2 ปี 

 

P82

ชื่อโครงการ: การศึกษาแบบจำลองเชิงคำนวณของเลเซอร์เคลื่อนที่สำหรับการรักษาโรคผิวหนังและการผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์จากกระบวนการพิมพ์โลหะสามมิติ

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สวทช มจพ

ระยะเวลา: 2 ปี 

 

P83

ชื่อโครงการ: โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน “TGGS Character Scholarship” ระดับปริญญาโทประจำปีงบประมาณ 2564 รอบปีการศึกษา 2564

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: TGGS

 

P84

ชื่อโครงการ: การพัฒนาอายุการใช้งานของชุดแม่พิมพ์ตัดเจาะรูเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตของโซ่ส่งกำลัง

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: PreTalent Mobility

ระยะเวลา: 3 เดือน 

 

P85

ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของการถลุงเหล็กด้วยชีวมวล: ระยะที่ 4 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลา: 5 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2564  – 31 ต.ค. 2565)

 

P86

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตโซ่อุตสาหกรรมรอบมิถุนายน 2564

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด 

ระยะเวลา: 6 เดือน (ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2564  – 9 ธ.ค. 2565)

 

P87

ชื่อโครงการ: การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับงานหล่อเครื่องประดับทองเหลืองของ บริษัท แมร์รี่กอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ระยะที่ 1

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท แมร์รี่กอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564  – 30 มิ.ย. 2565)

 

P88

ชื่อโครงการ: การพัฒนาแบบจําลองเชิงคํานวณของกระบวนการพิมพ์โลหะสามมิติด้วยเลเซอร์สําหรับชิ้นส่วนทางการแพทย์

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: มจพ.  KMUTNB-65-KNOW-10

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564  – 30 ก.ย. 2565)

 

P89

ชื่อโครงการ: การศึกษาและทดลองขึ้นรูปชิ้นงานใบพัดกังหันไอน้ำด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: กฟผ

ระยะเวลา: 16 เดือน (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564  – 28 ก.พ. 2566)

 

P90

ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของการถลุงเหล็กด้วยชีวมวล: ระยะที่ 5 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลา: 5 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2564  – 30 เม.ย. 2565)

 

P91

ชื่อโครงการ: การพัฒนาแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของเลเซอร์เคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: มจพ. KMUTNB-FF-65-48

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564  – 30 ก.ย. 2565)