Metal 3D Printing

Metal 3D Printing: A Real Game Changer for Manufacturing
เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ

นวัตกรรมเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ    ช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานขึ้นรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ขจัดปัญหาที่ถูกกำหนดโดยเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตต่อชิ้นที่ถูกลงเรื่อยๆ การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกระบวนการผลิต จนกลายเป็นโซลูชั่นทางวิศวกรรมและธุรกิจการผลิต

จุดมุ่งหมายของการสัมมนาครั้งนี้คือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของการพิมพ์ชิ้นงานโลหะ 3 มิติ พร้อมกับความท้าทายและโอกาสต่างๆ สำหรับวิศวกรด้านการออกแบบและการใช้งานภายในอุตสาหกรรมการผลิต