โครงการฝึกอบรมโปรแกรม Flow3D ปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผู้เข้าอบรม        ข้าราชการ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน จำนวน 5 คน

หลักสูตร           ฝึกอบรมโปรแกรม Flow3D

เพื่อศึกษา         ฝึกอบรม

ระยะเวลา          เมษายน ถึง กรกฎาคม 2563

 

ส่วนที่ 2 สรุปย่อของหลักสูตร

กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ และให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาในการบริหารจัดการน้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ จึงได้จัดทำหลักสูตร โครงการฝึกอบรมโปรแกรม Flow3D เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ และสามารถใช้ซอฟแวร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความแม่นยำ และทันสมัย

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโปรแกรม Flow3D ให้แก่ข้าราชการ สำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน

2.       สามารถนำความรู้ด้านโปรแกรม Flow3D มาพัฒนางานด้านชลประทาน

รายละเอียดการฝึกอบรมโปรแกรม Flow3D

 

ครั้งที่

วันที่อบรม*

รายละเอียดการอบรม

สถานที่

1

29 เมษายน 2563

Introduction about course description, CAD3D and Flow3D software

สวพ.

-

6 พฤษภาคม 2563

วันหยุด วิสาขบูชา

-

2

13 พฤษภาคม 2563

การใช้โปรแกรม CAD3D ขั้นพื้นฐาน

มจพ.

3

20 พฤษภาคม 2563

การใช้โปรแกรม Flow3D โดย คุณธนากร

มจพ.

4

27 พฤษภาคม 2563

การขึ้นแบบ Model by CAD3D

Import model by CAD3D to Flow3D and meshing

มจพ.

-

3 มิถุนายน 2563

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

-

5

10 มิถุนายน 2563

Flow3D model and property setting.

Case Study 1 ประตูระบายน้ำบานตรง (1ช่อง)

มจพ.

6

17 มิถุนายนม 2563

Run and Analysis model by Flow3D.

การใช้โปรแกรม Flow3D โดย คุณธนากร

มจพ.

7

24 มิถุนายน 2563

Case Study 2 ประตูระบายน้ำบานตรง (4ช่อง)

มจพ.

8

1 กรกฎาคม 2563

การใช้โปรแกรม Flow3D โดย คุณธนากร

มจพ.

9

8 กรกฎาคม 2563

Case Study 3 คลองส่งน้ำสายซอย

มจพ.

*วันที่อาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอีกครั้งตามความเหมาะสม

-      เวลาการฝึกอบรม 9.00 - 16.00 น.

-      พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 . และ 14.30 .

-      พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 .